Müeter ìch wìll a Dìng  

Müeter ìch wìll a Dìng  
A Dìng, a Dìng, a Dìng  
Gall dü wìtt a Räckala?  
Nei, Müeter, nei!  
Wàs ìch doch fer a Müeter hà, wo jo gàr nit rota kààt  
Wàs ìch doch fer a Müeter hà, wo jo gàr nit rota kààt  

Müeter ich will a Dìng  
A Dìng, a Dìng, a Dìng  
Gall dü wìtt a Mantala?  
Nei, Müeter, nei!  
Wàs ìch doch fer a Müeter hà, wo jo gàr nit rota kààt  
Wàs ìch doch fer a Müeter hà, wo jo gàr nit rota kààt  

Müeter ich will a Dìng  
A Dìng, a Dìng, a Dìng  
Gall dü wìtt a Kappala?  
Nei, Müeter, nei!  
Wàs ìch doch fer a Müeter hà, wo jo gàr nit rota kààt  
Wàs ìch doch fer a Müeter hà, wo jo gàr nit rota kààt  

Müeter ich will a Dìng  
A Dìng, a Dìng, a Dìng  
Gall dü wìtt a Hìndala?  
Nei, Müeter, nei!  
Wàs ìch doch fer a Müeter hà, wo jo gàr nit rota kààt  
Wàs ìch doch fer a Müeter hà, wo jo gàr nit rota kààt  

Müeter ich will a Dìng  
A Dìng, a Dìng, a Dìng  
Gall dü wìtt a Hisala?  
Nei, Müeter, nei!  
Wàs ìch doch fer a Müeter hà, wo jo gàr nit rota kààt  
Wàs ìch doch fer a Müeter hà, wo jo gàr nit rota kààt  

Müeter ich will a Dìng  
A Dìng, a Dìng, a Dìng  
Gall dü wìtt a Mannala?  
Ja, Müeter, ja!  
Wàs ìch doch fer a Müeter hà, wo jo àlles rota kààt  
Wàs ìch doch fer a Müeter hà, wo jo àlles rota kààt  

  Info / download :