Spätzle

Wàs ma brüücht 

450 g Mahl 
5 Eier 
a klei Glàs Wàsser oder Mìlech 
a bìtsi Sàlz 
a bìtsi Pfaffer 

Rezapt 

D Eier schlàga. 
S Mahl dràmàcha, un dr Sàlz un dr Pfaffer. 
S Wàsser dràschìtta 
Àlles riahra bis es a Teig wìrd. 
A hàlwa Stund loo rüehja. 
Wàsser loo kocha mìt'ma betsi Sàlz. 
Mìt'ma Knäpfla Àppàràt oder a Masser, kleina Stìckla mìt'em Teig màcha 
un dia Stìckla ìns kochenda Wàsser loh kèia. 

  Info / download :