S hàlwervolla Glàs  


Ìch bìn a hàlwervolles Glàs:  
Ìch kàà noch Elsassisch reda.  

Wenn i gànz güet Elsassisch kännt reda, ohna Fahler, dat i sàga àss i a gànz voll Glàs bì.  
Wenn i gàr nìmm Elsassisch kännt reda, noh dat i sàga àss i a laar Glàs bì.  

So, wia màch i jetzt witterscht mìt dam?  
Wìll i hàlta un sàga:  "'s ìsch züe schwar, ìch wìrr nìt fertig mìt da Fahler wo-n-i màch, 's hàt kè Wart"?  
Oder wìll i ebbis màcha mìt dam wo-n-i kenn, egàl äb's nìt perfekt wìrd?  

Da Wàhl ìsch mii:  wìrd sìch s hàlwervolla Glàs fìlla oder laara?  

Wia mehr àss ma sìch um ebbis ìntressiart, wia mehr lehrt ma drìwer.  Ma entdeckt, ma versteht, un hàuptsachlig:  ma vergìsst sina Mìnderheitskomplexa.  
Àlso bis boll, mìt'ma gànz volla Glàs!  

  Info / download :