Rita rita Ross

Hop hop hopidi hop
Rita, rita Ross 
z'Bàsel steht a Schloß 
z'Bàsel steht a Herrahüss 
's lüega drèi Jumfra drüs 
Eina spìnnt Sìda 
d Àndra griana Wiida 
d Drìtta spìnnt a roter Rock 
fer unser kleiner Zottelbock. 

  Info / download :