As ìsch amol a Mànn gsìì  

As ìsch amol a Mànn gsìì  
Da hàt a hohler Zàhn ghàà  
Ìn dam hohla Zàhn ìsch a Briaf gsìì  
Un ìn dam Briaf ìsch gstànda:  

As ìsch amol a Mànn gsìì  
Da hàt a honler Zàhn ghàà  
Ìn dam hohla Zàhn ìsch a Briaf gsìì  
Un ìn dam Briaf ìsch gstànda:  

As ìsch amol a Mànn gsìì  
Da hàt a honler Zàhn ghàà  
Ìn dam hohla Zàhn ìsch a Briaf gsìì  
Un ìn dam Briaf ìsch gstànda:  

As ìsch amol a Mànn gsìì  
Da hàt a hohler Zàhn ghàà  
Ìn dam hohla Zàhn ìsch a Briaf gsìì  
Un ìn dam Briaf ìsch gstànda:  

...... ...
.... ....
..... .... ..
...........

  Info / download :